logo
  • INZERCE
  • DISKUZE
  • AKCE
  • ČLÁNKY
  • Přihlášení
  • Oblíbené
logo

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
ke službám poskytovaným fyzickou osobou Ing. Petrem Kopečkem, se sídlem Turgeněvova 1466/52, 716 00 Ostrava, identifikační číslo: 73960829, neplátce DPH.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Fyzická osoba Ing. Petr Kopeček, IČ: 73960829 (dále jen „provozovatel“) je provozovatelem inzertního portálu faunaportal.cz (dále jen „portál“) a poskytovatelem dalších služeb (dále jen „služby“).

1.2 Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě elektronické Objednávky nebo elektronické Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Provozovatelem a třetími stranami fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Objednatelem“).

1.3 Pravidla pro poskytování služeb Provozovatelem na Portálu jsou specifikována v podmínkách pro vkládání inzerce, diskuzí a akcí (dále jen „provozní podmínky“) dostupných přímo na serveru a tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek.

1.5 Podmínky a vztahy neuvedené v těchto Obchodních podmínkách ani ve Smlouvě se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI PROVOZOVATELEM A OBJEDNATELEM

2.1 Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Objednatelem vzniká registrací a to vyplněním registračního formuláře Objednatelem a následným potvrzením tlačítka registrovat.

2.2 Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Objednatelem vzniká u placených služeb objednáním a zaplacením objednané služby, pokud není dohodnuto jinak.

2.3 Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Objednatelem vzniká u bezplatně poskytovaných služeb aktivací objednané služby.

2.4. Nezbytnou podmínkou pro uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Provozovatelem je akceptování těchto Obchodních podmínek Objednatelem a to ještě před poskytnutím služby ze strany Provozovatele Objednateli. Souhlas s Obchodními podmínkami stvrzuje Objednatel uzavřením Smlouvy nebo zaplacením služeb podle toho, která skutečnost nastane dříve.

2.5 Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Objednatelem nemusí vzniknout v případě předešlého porušení Provozních podmínek. Provozovatel pak má v takovém případě právo Smlouvu neuzavřít nebo od Smlouvy odstoupit pokud je již uzavřená a dochází k porušování Provozních a Obchodních podmínek.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

3.1 Provozovatel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy poskytovat Objednateli služby ve sjednaném rozsahu a po sjednanou dobu.

3.2 Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu objednaných inzerátů a reklamy a neposkytnout objednanou službu, pokud svou formou, obsahem nebo kvalitou neodpovídá zájmům Provozovatele, a/nebo pokud by byla v rozporu s platnými zákony ČR, s dobrými mravy nebo s těmito Obchodními podmínkami a to i v případě, že tato skutečnost bude zjištěna v průběhu poskytování služby.

3.3 Provozovatel poskytne Objednateli požadovanou službu v termínu a za podmínek uvedených ve Smlouvě. Pokud termín není ve Smlouvě uveden, pak bude služba na serveru poskytnuta ihned po provedení kontroly legitimity inzerátu.

3.4 Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit poskytování či aktivaci objednané služby v případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti jakékoliv své závazky vůči Provozovateli.

3.5 Provozovatel není povinen uhradit Objednateli náhradu skutečné škody či ušlého zisku, které vzniknou v důsledku vyšší moci, hackerské útoku, výpadku datové sítě, omezení, přerušení, neposkytnutí služby či vadného plnění třetích osob nebo vyzrazením přihlašovacího hesla na server či jeho zneužitím třetími osobami.

3.6 Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ služby a/nebo zboží nabízeného Objednatelem ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Objednatelem a zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost za dodání a převzetí nabízeného zboží nebo služby Objednatelem a jeho/její zaplacení nese plně Objednatel a zájemce.

3.7 Provozovatel si vyhrazuje právo změnit, rozšířit nebo zrušit servery i nabídku poskytovaných služeb. Informace o změnách budou v předstihu zveřejněny na serveru.

3.8 Dotknou-li se změny bodu 3.7 již poskytovaných nebo předplacených služeb, bude Provozovatel Objednatele kontaktovat a nabídne mu alternativní řešení. Nedojde-li k dohodě, má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy dle bodu 7.3. Obchodních podmínek.

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

4.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Provozovateli všechny potřebné údaje a podklady nutné pro realizaci sjednaných služeb. Zároveň Objednatel prohlašuje, že identifikační a kontaktní údaje o jeho osobě uvedené ve Smlouvě jsou úplné, aktuální a pravdivé.

4.2 Objednatel se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě poskytnutí objednané služby, a že případné nároky třetích osob vůči Provozovateli vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, Objednatel v plné výši odškodní.

4.3 Objednatel se zavazuje, že bude využívat všechny poskytované služby bez úmyslu poškodit jakoukoliv třetí osobu nebo Provozovatele.

4.4 Objednatel se zavazuje, že bude dodržovat Provozní podmínky, které jsou dostupné na Portálu a tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek.

4.5 Objednatel se při dodávání podkladů pro objednanou službu (texty, fotografie, videa apod.) zavazuje dodržovat zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským, nedodávat podklady, které odporují dobrým mravům, platným zákonům ČR anebo poškozuji Provozovatele. Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy s tím, že v případě odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele z tohoto důvodu nemá Objednatel právo na vrácení jakékoliv částky, kterou za službu zaplatil.

4.6 Objednatel není v rámci jemu poskytovaných služeb oprávněn vkládat na server inzerci či reklamu třetích stran (vyjma dceřiných společností a poboček Objednatele nebo písemného souhlasu Provozovatel), předávat služby Provozovatele jemu poskytnutých třetím stranám a předávat své přihlašovací údaje jiným osobám. Porušení těchto povinností je podstatným porušením Smlouvy s tím, že v případě odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele z těchto důvodů nemá Objednatel právo na vrácení jakéhokoliv částky, kterou za službu Provozovateli zaplatil.

4.7 Objednatel je povinen zkontrolovat správnost a úplnost Provozovatelem zveřejněné inzerce nebo reklamy, a to bezodkladně po jejich zveřejnění.

4.8 Pokud Provozovatel neposkytl Objednateli službu v plném rozsahu z technických důvodů na straně Provozovatele, má Objednatel právo na prodloužení doby poskytování služby nebo na náhradní plnění anebo na přiměřenou slevu z ceny služby. Provozovatel však nenese odpovědnost za problémy způsobené třetí osobou a za problémy, jejichž závažnost vyžaduje řešení, jež je mimo technické možnosti Provozovatele.

4.9 Osobní údaje Objednatele budou Provozovatelem zpracovány v souladu se zákonem a dle zásad ochrany osobních údajů jež jsou dostupné na Portálu.

4.10 Objednatel není oprávněn poskytovat služby Portálu třetím osobám.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Služby Provozovatele jsou zpoplatněny dle platného Ceníku. Provozovatel je neplátce DPH.

5.2. Cena za službu splatná předem.

5.3. Pro placené služby si Objednatel si u Provozovatele musí předplatit kredit na služby a bere na vědomí, že ho lze po připsání okamžitě on-line čerpat, popř. lze jeho nevyčerpanou část na základě písemné žádosti vrátit, ve lhůtě do 1 roku od data jeho úhrady. Po této lhůtě pozbývá kredit platnosti. Po připsání platby resp. navýšení kreditu u uživatelského účtu, obdrží Objednatel informaci emailem.

5.4 Při platbě v souvislosti s dobíjením kreditu je Objednatel povinen uvádět správný variabilní symbol, který je uveden na uživatelském profilu Objednatele po registraci. Platba se provádí na účet 3311112222/2010, KS 0308. Platba neoznačená variabilním symbolem anebo označená chybně je Provozovatelem považována za neidentifikovatelnou, a pokud se ji nepodaří do 14 kalendářních dnů od jejího přijetí identifikovat, bude vrácena zpět Objednateli, bude-li to technicky možné. Neidentifikovatelnou platbu nelze považovat za úhradu služeb dle Smlouvy.

5.5 Objednatel souhlasí s odesíláním daňových dokladů v elektronické podobě na elektronickou adresu uvedenou ve Smlouvě.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2 V případě, že se v poskytnutých službách vyskytnou nedostatky, které byly způsobeny chybnými podklady dodanými Objednatelem, nemá Objednatel nárok na náhradu ani slevu z ceny.

6.3 Lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění je 30 kalendářních dnů ode dne poskytnutí služby. Po uplynutí této lhůty zanikne Objednateli právo na reklamaci.

6.4 Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Provozovatel od Objednatele obdržel reklamaci. Reklamaci je možno uplatnit elektronicky pomocí emailu. Reklamace musí mít písemnou formu a pochybení Provozovatele v ní musí být přesně specifikována.

6.5 Lhůta pro vyřešení práva z vadného plnění ze strany Provozovatele je 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného uplatnění.

6.6 Věcně příslušný subjekt pro případné mimosoudní řešení sporů mezi Objednatelem a Provozovatelem je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

6.7 Provozovatel nemůže poskytnout a neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a dokonalého zabezpečení svých služeb s ohledem na fakt, že Provozovatel je sám závislý na kvalitě a včasnosti služeb poskytovaných mu jeho dodavateli. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat uživatelů.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy u dodávky služby, která byla upravena podle jeho vlastního přání nebo pro jeho osobu.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 7.1, mohou od Smlouvy odstoupit Objednatel i Provozovatel kdykoli v době, která předchází realizaci/aktivaci služby.

7.3. Provozovatel má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy v průběhu realizace služby v případech podstatného porušení Obchodních nebo Provozních podmínek Provozovatele ze strany Objednatele (§ 2002/1 občanského zákoníku). Za podstatné porušení Obchodních podmínek se považuje nedodržení ustanovení (porušení) odstavce 4.4, 4.5 a 4.6 těchto Obchodních podmínek.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nakládání s osobními údaji uživatelů Provozovatelem na Portálu je upraveno Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na Portálu.

9. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

9.1. Obchodní podmínky může Provozovatel kdykoliv ze zákona jednostranně změnit, jestliže z povahy závazků Provozovatel při poskytování jeho služeb a s ohledem na neustálý technický vývoj služeb poskytovaných Provozovatelem lze v budoucnu očekávat rozumnou potřebu pro změnu těchto Obchodních podmínek.

9.2. Provedená změna Obchodních podmínek bude Provozovatelem oznámena na úvodní stránce serveru faunaportal.cz.

9.3. Změnou Obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

9.4. Objednatel má právo změnu Obchodních podmínek odmítnout a svůj závazek k Provozovateli z tohoto důvodu vypovědět, aniž by taková výpověď byla spojena se zvláštní povinností zatěžující Objednatele. Výpověď z důvodu změny Obchodních podmínek Provozovatelem je Objednatel povinen podat nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení změn.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Uzavřením Smlouvy Objednatel v souladu se Zákonem vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailových zpráv odesílaných Provozovatelem na elektronickou adresu Objednatele. E-mailové zprávy mohou mít informační i Obchodní charakter. Odmítnout přijímání těchto zpráv může Objednatel kdykoliv bezplatně provést na e-mailové adrese info@faunaportal.cz

10.2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé využíváním služeb Objednatelem v rozporu s těmito Obchodními podmínkami.

10.3. Provozovatel je výlučným vlastníkem všech práv k vytvořeným inzerátům, reklamám, diskuzím a k databázím zveřejněných na serveru. 10.4. Obchodní podmínky jsou k dispozici na www.faunaportal.cz.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. června 2023

Hlavní menu

Napište nám

Sociální sítě

Copyright 2024 © faunaportal.cz

Created by MVKV Solutions, s.r.o.

TOPlist